• Novinky

     • Získali sme grant

     • 9. 7. 2021
     • Vďaka nášmu Občianskemu združeniu Fraštáčik sme získali grant vo výške 1429,80 EUR od Nadačný fond Bekaert pomáha v Nádácii Pontis. Získané finančné prostriedky sme získali za projekt s názvom: V záhoníkoch pri domčeku pestujeme zeleninku. Financie budú použité na vybudovanie vyvýšených záhonov , záhradného domčeka a náradia pre deti.

     • Jabloň na školskom dvore

     • 8. 7. 2021
     • Vďaka našej šikovnej vedúcej školskej jedálne Alenke Novickej a Plantex Veselé  pribudla na našom školskom dvore táto jabloň.

     • Pokyny pre novoprijaté deti

     • 7. 7. 2021
     • Milí rodičia, sme rady, že ste si pre výchovu a vzdelávanie Vášho dieťatka vybrali práve našu materskú školu.

      Školský rok sa začína 02.09. 2021. Je potrebné, aby ste dieťatko priviezli v ľubovoľnom čase od 6:00-8:00. Do ruksačika mu zabaľte papučky, náhradné oblečenie a pyžamko (pre deti, ktoré budú v škôlke spinkať.) V prízemí sa nachádza spoločná šatňa. Každé dieťatko má svoju skrinku označenú menom. Tu si dieťatko prezujte, náhradné veci  nechajte v skrinke. Svoju triedu nájdete na poschodí. Na nástenke pri vstupe do tried je menný zoznam detí, ktoré budú triedu navštevovať, alebo sa spýtajte kohokoľvek z personálu. S dieťatko sa rozlúčte pri dvoroch a odovzdajte pani učiteľke. Dohodbite si včas prevzatia.

      Vaše dieťatko si prevezmite po obede (v čase od 11:30-12:00ň alebo po poludňajšom oddychu (v čase od 14:15-16:00).

      Tešíme sa na Vás.

     • Ďakujeme

     • 29. 6. 2021
     • Ďakujeme rodičom Oliverka Aantala za darovanie závesných hojdačiek a rodičom Ninky Blaškovej za darovanie odpočinkovej hojdačky hniezdo.

     • Ďakujeme

     • 23. 6. 2021
     • Ďakujeme tatinkovi Oliverka Mikloviča, že nám pokosil celý školský dvor.

     • Zber papiera

     • 26. 5. 2021
     • papier môžte nosiť do 07.06. 2021

      V súčasných dňoch prebieha zber papiera. Papier môžte nosiť priebežne a nechať nám ho pri vchodových dverách. Ak ide o väčšie množstvo, prosíme vyložte ho pri pivničných dverách a nahláste to komukoľvek z kolektívu EP Fraštacká.

      Prosíme zákonných zástupcov, aby nenosili kartón.

      Za zapojejnie Vám strdečne ďakujeme.

     • Sčítali ste aj svoje deti?

     • 20. 5. 2021
     • Vážení zákonní zástupcovia,

      na základe žiadosti Mesta Hlohovec si Vám dovoľujeme v súvislosti so sčítaním obyvateľov dať do pozornosti informáciu, že zákonní zástupcovia (rodičia) sú povinní sčítať osobitne aj svoje deti.

      To znamená, že sčítací formulár mal byť vyplnený za každé dieťa osobitne. V prípade, že ste sčítali seba, avšak nesčítali ste (po zadaní rodného čísla dieťaťa) aj Vaše dieťa, môžete dosčítanie dieťaťa urobiť nasledovne.

      Kontaktujte Mestský úrad na tel.č. 0918 939 348 a objednajte si asistenta sčítania, ktorý príde dieťa dosčítať do Vašej domácnosti alebo navštívte kontaktné miesto a dosčítajte dieťa sami alebo za pomoci asistenta.

      Kontaktné miesta sa nachádzajú v Klientskom centre na Mestskom úrade, v Knižnici a v kancelárii m.č. Šulekovo. Prevádzkové časy kontaktných miest nájdete na webovom sídle Mesta Hlohovec.

      V prípade, že ste si splnili zákonnú povinnosť a sčítali ste seba aj svoje deti, považujte túto informáciu za bezpredmetnú.

       

      Srdečne ďakujeme.

       

     • Zápis dieťaťa do MŠ 04.-05.05.2021

     • 14. 4. 2021
     • Zápis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

      Materská škola Nábrežie 23 alebo

      elokované pracovisko Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

       

      V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2021/2022 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2021.

      Deti, ktoré budú do MŠ prijímané prednostne:

      • ktoré dosiahli 5 rokov veku do 31. 8. 2021, t.z. že pre tieto deti je predprimárne vzdelávanie povinné
      • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

          

      Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis do MŠ  bude realizovať prednostne elektronickou formou, bez osobnej účasti detí a ich zákonných zástupcov. Zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku spolu s lekárskym potvrdením, ktorá bude zverejnená na webovom sídle školy v termíne zápisu

      04. – 05. 5. 2021

      MŠ Nábrežie: www.msnabrezie.sk     

      - na tejto stránke nájdete info o MŠ aj link na edupage, kde nájdete formulár elektronickej prihlášky

      EP Fraštacká: https://epfrastacka4.edupage.org/

      -na tejto stránke nájdete info o MŠ aj elektronickú prihlášku spolu s lekárskym potvrdením 

      Ak nemá zákonný zástupca možnosť komunikovať s materskou školou elektronicky, môže si vyzdvihnúť Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k zápisu dieťaťa do MŠ osobne počas dní v ktorých bude prebiehať zápis, t.j. 04.-05.05.2021, v čase 07:00-16:00 hod. Tlačivá budú nachystané:

      MŠ Nábrežie: v uzavretom boxe na hlavnom vchode do MŠ /oranžová brána/

      EP Fraštacká: v uzavretom boxe pri hlavnom vchode

      Žiadosť je potrebné podpísať oboma zákonnými zástupcami.

      Žiadosť je možné odovzdať:

      • priamo vyplniť formulár elektronickej prihlášky a odoslať do systému
      • poštou MŠ Nábrežie A. Hlinku 23, 920 01 Hlohovec
      • naskenovanú mailom na: msnabrezie23@gmail.com alebo ms.frastacka4@gmail.com
      • poprípade osobne ju doručia do poštovej schránky do MŠ, ktorá je umiestnená pri vstupe do materskej školy.

       

      Prosíme všetkých rodičov, aby podávali jednu žiadosť do vybranej MŠ. Ak by sa stalo, že v tejto MŠ nebude dieťa prijaté, bude prijaté v inej MŠ na základe dohody riaditeliek a následnej konzultácii so zákonným zástupcom.

     • Prosíme, dodržujte nasledovné opatrenia

     • 15. 4. 2021
     •  

      • V priestoroch MŠ je povolený pohyb sprevádzajúcim osobám s rúškom/respirátorom na tvári.

      • Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

      • V priestoroch šatne môžu byť súčasne maximálne štyri dospelé osoby.

      • Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas k odovzdaniu alebo prebratiu dieťaťa

      • Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom

      • Do MŠ je zakázané, aby si deti nosili z domu hračky, potraviny, pitie...

      • Ranný filter je vykonávaný denne triednou učiteľkou, námatkovo je meraná teplota

       

  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
   • 37838661
   • 2021643316
   • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
   • PaedDr. Miroslava Vaverková
   • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
   • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko