• PROJEKTY ŠKOLY

     •      V záhoníkoch pri domčeku pestujeme zeleninku

      V školskom roku 2020/2021 sme získali od Nadačného fondu Bekaert pomáha Nadácii Pontis grant vo výške 1429,80 EUR za vypracovanie projektu V Záhoníkoch pri domčeku pestujeme zeleninku. Finančné prostriedky sme použili na vybudovanie troch vyvýšených záhonov, zakúpenie záhradného domčeka a záhradného náradia pre deti.

      Našou snahou je viesť deti k ekologickému správaniu je potrebné už od útleho veku. Taktiež vzbudiť u detí záujem o poznávanie prostredníctvom zážitkového učenia. Spolu s nimi by sme sa chceli  starať o vyvýšené záhony, kde by deti mali možnosť pripraviť si pôdu na sadenie, zasadiť semienka alebo sadenicu, plieť burinu a zalievať rastlinku.  Deti uvidia výsledky svojej práce, naučia sa zodpovednosti. Ak necháme deti samé niečo urobiť, budú sa o to viac starať a zaujímať sa. Veríme, že ak budú deti obklopené zeleňou, budú sa v budúcnosti usilovať žiť v spojení s prírodou.

       

           Olympiáda vo viacboji všestrannosti

      Z tohto športového podujatia sme vytvorili každoročnú tradíciu. Naša materská škola toto športové podujatie organizuje už od roku 2007, čím vytvárame u detí a u rodičov pozitívny vzťah k pohybu a športovým aktivitám. Do olympiády sa môžu prihlásiť všetky materské školy okresu Hlohovec. Deti športujú v troch disciplínach (2x beh na 10m, skok do diaľky, hod do diaľky). Každá materská škola môže prihlásiť max. 12 detí do kategórií starší chlapci, mladší chlapci, staršie dievčatá, mladšie dievčatá. Keďže ide o deti predškolského veku – každé získa za účasť zlatú medailu a diplom. Každý kolektív materskej školy obdrží aj balíček športových potrieb. 

       


         

            Čisté zúbky

      V školskom roku 2016/2017 sa deti z jednotlivých tried zapojili do osvetového program Dental Alarm v spolupráci s Andel Elite Dental Center. Naše deti sa prostredníctvom neho naučili správne si čistiť zúbky. Pretože správna prevencia zaistí dieťaťu zdravé zúbky po celý život.

      Deti sa zúčastnili 4 školení s praktickou inštruktážou.

      Školenia sa venovali 4 kľúčovým oblastiam:

      - dentálna hygiena a správna technika čistenia zubov

      - anatómia - stavba zubov a všetko o nich

      - výživa - ako sa správne stravovať, aby zuby netrpeli

      - patogenita - o chorobách zubov a ako im predchádzať .

      V umývaní zúbkov naďalej pokračujeme v strednej a najstaršej vekovej skupine.      

       


         

            Deti, poďme von!

      V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ v spolupráci s TESCO a Nadáciou Pontis. Náš projekt  „Deti poďme von!“ vyhral 1. miesto v hlasovaní zákazníkov v regióne a získal podporu 1300 eur!

      Cieľom projektu bolo: Vybudovať na školskom dvore športovú časť, vďaka ktorej sa náš dvor stane bezpečnejším, rozprávkovo farebným a príjemným prostredím pre pohybové a športové aktivity detí.

      Za získané peniaze sme zakúpili šplhaciu zostavu na školský dvor.       

       


           

           KOZMO a jeho dobrodružstvá

      Tím odborníkov z Centrum Slniečko, n.o. v spolupráci s kreatívnym štúdiom Cukru production pripravil interaktívny preventívny program pre deti. Jedná sa originálny slovenský preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá, vyvinutý špeciálne pre deti do 8 rokov. 

      Realizovali sme ho v triede predškolákov v školskom roku 2018/2019 v spolupráci s CPPPaP v Hlohovci. Deti sa dozvedeli, ako hovoriť o témach násilia zážitkovou formou. Každé dieťa je iné, každé dieťa má iné podmienky na svoj rozvoj, každé dieťa je jednoducho jedinečné. A preto je dôležité, aby sme deti naučili byť tolerantnými, priateľskými a zodpovednými pozemšťanmi. K tomu nám  pomohol KOZMO so svojimi dobrodružstvami. Kozmo je kamarát detí, rodičov, vychovávateľov, učiteľov, jednoducho všetkých nás, ktorí sa môžeme podieľať na tom, aby bol svet lepším a bezpečnejším miestom pre všetkých, a teda aj pre naše deti.

      Prosociálne aktivity sú pre dnešné deti nevyhnutné a tak sa ich snažíme realizovať denne v čase ranného kruhu priateľstva.

       


           

           Čitáreň pod modrým nebom

      V  školskom roku sme sa zapojili do výzvy: Zamestnanecký grantový program Škola 2020 v Nadačnom fonde Bekaert pomáha v Nadácii Pontis. Predložili sme projekt s názvom „Čitáreň pod modrým nebom“. Za uvedený projekt sme získali grant vo výške 1 236,00 EUR.

      Za získané peniaze sme  vybudovali počas letných mesiacov oddychovú zónu pre deti na školskom dvore, ktorej súčasťou sú knižné búdky, tuli vaky a záhradný nábytok pre deti. 

      Cieľom projektu je prehlbovať u detí lásku ku knihám, hľadať informácie o prírode v knihách, tráviť čas spoločným čítaním.

          

       


           

           Pijeme vodu, nie cukor!

      Čistú vodu sme zaradili do pitného režimu v triedach počas teplých období. Zakúpené sú detské dávkovače, ktoré sú umiestnené na prístupnom mieste pre deti. Každé dieťa v triede má svoj pohárik (označený menom alebo značkou), aby sa mohlo napiť kedykoľvek má chuť. Čistá voda v triedach slúži aj ako prevencia pred obezitou detí. Počas zimných mesiacov zaraďujeme nesladené čaje. Stolovú vodu a citronádu sme zaradili i do jedálneho lístku. 

       


       

           Školské ovocie

      Naša materská škola sa zúčastňuje na európskom programe podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách s finančnou podporou európskeho spoločenstva. Dodávateľom školského ovocia je Plantex Veselé. 

       


       

           Dni enviromentálnych aktivít

      V našej materskej škole každoročne oslavujeme Deň vody, Deň jablka, Deň Zeme... V tieto dni pani učiteľky s deťmi realizujú rôznorodé aktivity, ktorými sa snažia deťom priblížiť ich dôležitosť a potrebu ich ochrany. 

       

       

   • Kontakty

    • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
    • ms.frastacka4@gmail.com
    • 033 742 1715 0911 104 472
    • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
    • 37838661
    • 2021643316
    • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
    • PaedDr. Miroslava Vaverková
    • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
    • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko