• Platby v MŠ

    • Údaje k platbe školného

     Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

     V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 241/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a centra voľného času, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec v súlade s § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou mesačne na jedno dieťa sumou: 17,00 

     Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školským zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

     (platba do 10. dňa v mesiaci, zadajte si, prosím trvalý príkaz na mesiace september - jún príslušného školského roka):
     Číslo účtu: SK16 7500 0000 0005 1126 2993
     Variabilný symbol: vygenerovaný pre každé dieťa
     Suma na úhradu: 17€/mesiac
     Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.

     Školné sa neuhrádza za dieťa, ktoré má rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky.

      


      
     Údaje k platbe stravného


     Na základe schválenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 322/2022 na rokovaní mestského zastupiteľstva zo dňa 09.12. 2021 sa zmenila výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni. Toto nariadenie nadobúda účinnosť  dňom 01.01. 2023 (platba do 10. dňa v mesiaci):
     Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 2532 5838
     Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.


     Klasický stravník (dieťa, ktoré poberá desiatu, obed aj olovrant):
     Suma na úhradu: 47€/mesiac (plné stravné)


     Klasický stravník (dieťa, ktoré poberá desiatu a obed ):
     Suma na úhradu: 40€/mesiac 


     Stravník s dotáciou (dieťa v hmotnej núdzi):
     Suma na úhradu: 21€/mesiac

      


      

     Údaje k platbe rodičovského príspevku

     Rodič, navštevujúce jeho dieťa EP Fraštacká v príslušnom školskom roku uhradí rodičovský príspevok (na základe návrhu rodičov) 10 €  na I.polrok - v priebehu mesiaca október a 10 €  na II.polrok - v priebehu mesiaca február ( na protipodpis).

      V prípade, že navštevujú MŠ dvaja súrodenci, poplatok do triedneho fondu je zredukovaný  na  15 € za obidve deti na jeden polrok.

      


      

     Údaje k platbe záujmových krúžkov

      

     Krúžková činnosť realizovaná zamestnancami materskej školy je bezplatná. 

     Ak krúžkovú činnosť realizuje externý lektor, prípadne iná inštitúcia – určuje si výšku poplatku – platba prebieha bezhotovostne mimo MŠ.

  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
   • 37838661
   • 2021643316
   • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
   • PaedDr. Miroslava Vaverková
   • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
   • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko