• Krúžky

   • Záujmové krúžky

   •  

    Na záujmové krúžky je možné dieťa prihlásiť na základe prihlášky. Taktiež všetky záujmové krúžky majú spracovaný plán krúžkovej činnosti na príslušný rok a vedúci krúžku  si pravidelne zapisujú dochádzku. Záujmové krúžky pod vedením kmeňových PZ sú bezplatné.

     

    Ponuka krúžkov:

    Interní lektori realizujú nasledovné záujmové krúžky 

    Športovo - tanečný

    - pod vedením Bc. Vladimíry Cepkovej a Bc. Klaudii Skripčákovej

    podporuje rytmické cítenie, pohyb, tanečné prvky ľudového i moderného tanca. Detičky reprezentujú MŠ v rámci mesta i okresu, ich vystúpenia zodpovedajú vysokej estetickej úrovní. 

    Počas slnečných dní sa deti učia na školskom dvore základom loptových hier a atletiky.

    Je určený deťom najstaršej a strednej vekovej skupiny.


    Prírodovedný/bádateľský 

    - pod vedením Bc. Lucii Šimegovej. 

    Deti sú vedené k tvorbe a ochrane životného prostredia v priestoroch našej MŠ a blízkeho okolia. Vytvárajú si tak potrebné predstavy o zdravom životnom prostredí. Učia sa pestovať pozitívny vzťah detí k živej i neživej prírode, realizujú humánne aktivity. Realizujú tiež ekologické aktivity a zapájajú sa do ekologických projektov. Prostredníctvom pokusov a experimentov spoznávajú fyzikálne a chemické reakcie.

     


    Externí lektori realizujú nasledovné záujmové krúžky.

    Anglický jazyk 

    detičky sa učia základom anglického jazyka hravou formou, cez vhodnú motiváciu si detí rozvíjajú komunikačné schopností v tomto jazyku.

    Oboznamovanie s cudzím jazykom v spolupráci s CVČ DÚHA v Hlohovci – v popoludňajších hodinách formou krúžkovej činnosti. 

    Cieľovou skupinou sú deti z najstaršej vekovej skupiny, s deťmi  pracuje kvalifikovaná lektorka.

                Poplatok na jeden mesiac predstavuje 6 eur, rodičia ho hradia priamo na účet

                CVČ Dúha. V uvedenej sume zahrnutý aj pracovný zošit. 

                  


    Aikido:

    Sa realizuje pod vedením certifikovaného trénera Tomáša Valla. 

    Cieľovou skupinou sú deti všetkých vekových kategórií.

    Poplatok je poukázný priamo na účet lektora. Suma je stanovená na 60/5 mesiacov. 

                 

   • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
   • 37838661
   • 2021643316
   • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
   • PaedDr. Miroslava Vaverková
   • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
   • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko