• Informácie k zápisu

   • V zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov  oznamuje, že zápis dieťaťa do MŠ Nábrežie 23 a EP Fraštacká 4 Hlohovec sa uskutoční prezenčne dňa 04. mája a 05. mája  2022 od 8,00 hod do 16,00 hod.

    Potrebné tlačivá: Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie + potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti + písomné vyhlásenie (potrebné všetky tri tlačivá, podpísané od oboch rodičov ). Všetky potrebné tlačivá nájdete na našej web stránke v sekcii Zápis do MŠ.

    Žiadosti  sa môžu sa podávať:

    1.   Osobne, prinesením vyplnených potrebných tlačív počas dní zápisu

    2.   Elektronicky – elektronické  podanie doručené do elektronickej schránky MŠ 

              -  vyplnením elektronickej prihlášky prihláška aktívna od 01.5.2022 

    3.    Poštou na adresu materskej školy (Materská škola Fraštacká č.4, 920 01 Hlohovec)

    4.    E-mailom alebo odoslaním naskenovaných tlačív prostredníctvom e-mailu na   

             adresu ms.frastacka4@gmail.com

    Ak zákonný zástupca podáva žiadosť spôsobom 2-4 je potrebné, aby sa osobne dostavil počas dní zápisu!!!!

    Podmienky prijímania (zákonné podmienky):

    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti:

    -pre ktoré je plnenie predprimárneho  vzdelávania povinné, (tzn. deti, ktoré do 31.8.2022 (vrátane)  dosiahnu 5 rokov veku)
    -od dovŕšenia troch rokov veku

    Riaditeľka  MŠ vydá rozhodnutie o prijatí – neprijatí  dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2022.

        

     

     

  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
   • 37838661
   • 2021643316
   • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
   • PaedDr. Miroslava Vaverková
   • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
   • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko