• Profil školy

    • Charakteristika a zameranie MŠ

    •               

     Charakteristika MŠ: 

      

     Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Objekt je zariadený a prispôsobený na výchovu a vzdelávanie detí.

     Prízemie budovy tvorí šatňa pre deti, riaditeľňa, kancelária ekonómky a vedúcej ŠJ, šatňa pre zamestnancov školy, skladové priestory a kabinety učebných pomôcok.  

     Na 1. poschodí sa nachádzajú tri herne, súčasťou  dvoch z nich je aj spálňa, tretia spálňa je samostatná.  Tiež sa tu nachádzajú toalety pre deti, jedálne pre deti, prevádzkové priestory školskej kuchyne a jedálne pre zamestnancov, sociálne zariadenie pre zamestnancov.

     Ako náhrada za telocvičňu sa využíva spojovacia chodba, kde sa dokáže deťom vytvoriť rozsiahla prekážková dráha z rôznorodého telocvičného náradia, ktorým disponuje naša materská škola.

     K štandardnému vybaveniu  patria hračky, detská a odborná literatúra, rôznorodé učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika. 

     Materská škola disponuje interaktívnymi tabuľami v každej triede, počítačmi, ktoré slúžia pre deti na výučbu. Ako ďalšie digitálne technológie  využívame robotickú včelu Bee-Bot, MP3 prehrávače, CD prehrávače, fotoaparát, multifunkčné zariadenie, diktafón.

     Vybavenie materskej školy spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti je dostatočné. Materiálne vybavenie materskej školy sa v rámci finančných možností pravidelne dopĺňa.

     Nábytok rešpektuje antropometrické požiadavky detí, je funkčne rozmiestnený, farebne atraktívny.  Priestory zariadení sú vždy originálne a nádherne vyzdobené. 

     K budove  prislúcha aj priestranný školský dvor, ktorý je vybavený 2 pieskoviskami so šmykľavkou, šplhacou vežou, kolotočom, detským dreveným domčekom a strunovými hojdačkami. 

     V školskom roku 2018/2029 na školský dvor pribudol altánok a šplhacia zostava, ktorú sme získali z grantových finančných prostriedkov Nadácie Pontis. 

     V školskom roku 2019/2020 sme z finančných prostriedkov poukázaných prostredníctvom OZ Fraštáčik zakúpili detské hojdačky. 

     V roku 2020/2021 sme  vybudovali Čitáreň pod modrým nebom, ktorá je vybavená dvoma knižnými búdkami a záhradným nábytkom, tuli vakmi pre deti, množstvom detských encyklopédií. Finančné prostriedky na jej vybudovanie sme získali zo zamestnaneckého nadačného fondu Bekaert pomáha v Nadácii Pontis.

      

     Zameranie materskej školy a jej aktivity:

      

          Našim  cieľom je podporovať u detí lásku k prírode a športu. Tiež tráviť viac voľného času s rodinami detí prostredníctvom rôznorodých akcií. Náš ŠkVP má názov FRAŠTÁČIKOV KOLOVRÁTOK.

     Elokované pracovisko Fraštacká  je zamerané na propagáciu zdravého životného štýlu, správnej životosprávy  a čistého  životného  prostredia. Aktivity a interné projekty sú rozdelené do nasledovných okruhov:  

      

     ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL: 

     Záujmové krúžky

     Každoročne deťom ponúkame zaujímavé a pestré záujmové krúžky. Snažíme sa ich obmieňať a prispôsobovať záujmom a požiadavkám detí a rodičov. Vyskúšali sme ich už veľké množstvo. Boli to napríklad: šikovné rúčky, brušné tance, športový krúžok, fit lopty, aikido, anglický jazyk, hra na sopránovú zobcovú flautu, rozprávková joga, prírodovedný, počítačový krúžok... Záujmové krúžky sú prevádzané v popoludňajších hodinách. Realizované sú pedagogickými zamestnancami MŠ alebo externými lektormi. 

     Olympiáda vo viacboji všestrannosti

     Z tohto športového podujatia sme vytvorili každoročnú tradíciu. Naša materská škola toto športové podujatie organizuje už od roku 2007, čím vytvárame u detí a u rodičov pozitívny vzťah k pohybu a športovým aktivitám. Do olympiády sa môžu prihlásiť všetky materské školy okresu Hlohovec. Deti športujú v troch disciplínach (2x beh na 10m, skok do diaľky, hod do diaľky). Každá materská škola môže prihlásiť max. 12 detí do kategórií starší chlapci, mladší chlapci, staršie dievčatá, mladšie dievčatá.

     Keďže ide o deti predškolského veku – každé získa za účasť zlatú medailu a diplom. Všetky zúčastnené kolektívy materských škôl obdržia aj balíček športových potrieb. 

     Európsky týždeň športu

     Európsky týždeň športu sa koná v 38 krajinách Európy od 23. do 30. septembra. Každý školský rok vyberieme jednu športovú aktivitu, ktorú realizujeme s deťmi v dopoludňajších hodinách v čase od 01. septembra do 15. októbra. V minulosti sme zorganizovali Farebnú štafetu, detský aerobic... Národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku je Národné športové centrum. Počas Európskeho týždňa športu bude prebiehať široká škála iniciatív a aktivít, ktoré možno registrovať na stránkwww.tyzdensportu.sk 

     Čisté zúbky

     V našej materskej škole si po obede čistia zúbky všetky deti okrem tých najmenších (2-3 ročných detí).  

      

     SPRÁVNA ŽIVOTOSPRÁVA: 

     Pijeme vodu, nie cukor!

     Čistú vodu sme zaradili do pitného režimu v triedach počas teplých období. Zakúpené sú detské dávkovače, ktoré sú umiestnené na prístupnom mieste pre deti. Každé dieťa v triede má svoj pohárik (označený menom alebo značkou), aby sa mohlo napiť kedykoľvek má chuť. Čistá voda v triedach slúži aj ako prevencia pred obezitou detí. Počas zimných mesiacov zaraďujeme nesladené čaje. Stolovú vodu a citronádu zaraďujeme i do jedálnych lístkov. 

     Školské ovocie

     Naša materská škola sa zúčastňuje na európskom programe podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách s finančnou podporou európskeho spoločenstva. Dodávateľom školského ovocia je Plantex Veselé. 

     Mlieko pre školy

     Tatranská mliekáreň, a.s. ponúka široký sortiment kvalitných a zdravých produktov, ktoré  škola poskytuje deťom. Dotované sú Európskou úniou v rámci európskeho Školského mliečneho programu.   

      

     ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 

     Dni enviromentálnych aktivít

     V našej materskej škole každoročne oslavujeme Deň vody, Deň jablka, Deň Zeme... V tieto dni pani učiteľky s deťmi realizujú rôznorodé aktivity, ktorými sa snažia deťom priblížiť ich dôležitosť a potrebu ich ochrany. 

     Túlame sa prírodou (turistické vychádzky v každom ročnom období)

     S deťmi podnikáme turistické vychádzky, v každom ročnom období, do prírodných lokalít v okolí mesta, napríklad Peterské jazerá, alebo na Vyhliadku Šianec. Prírodu v okolí Hlohovca spoznávame pomocou detských lúp a encyklopédií.  Deti majú možnosť poznávať a porovnávať prírodu v každom ročnom období.                  Spoznávame aj historické a architektonické zaujímavosti mesta Hlohovec.      

      

     Pre zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti sme vytvorili v jednotlivých triedach centrá gramotnosti, zamerané na PREDČITATEĽSKÚ GRAMOTNOSŤ. Pri jej rozvíjaní využívame metodiku Tréningu fonematického uvedomovania, čím deti vedieme k porozumeniu čítaného textu a jeho  grafickému zaznamenaniu. 

     Našu pozornosť chceme sústrediť tiež na to, aby sme podporovali tvorivý výchovno-vzdelávací proces trojrozmernou učebnou pomôckou LEGO. Obe materské školy  za jednu zo svojich priorít pokladajú zlepšovanie vzťahov so školskou komunitou a zriaďovateľom. Dobre funguje spolupráca s  Radou školy a Radou rodičov, ktoré podporujú modernizáciu škôl. Svojimi pripomienkami a postrehmi napomáhajú skvalitniť  výchovno-vzdelávací proces.    

      

          Našim cieľom je vytvoriť v materskej škole také podmienky, aby deti získali nielen kvalitnú výchovu a vzdelávanie, ale aby tu  spolu s nami prežili spokojné a šťastné detstvo.

      

  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
   • 37838661
   • 2021643316
   • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
   • PaedDr. Miroslava Vaverková
   • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
   • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko