• Novinky

     • Zápis dieťaťa do MŠ 04.-05.05.2021

     • 14. 4. 2021
     • Zápis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

      Materská škola Nábrežie 23 alebo

      elokované pracovisko Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

       

      V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2021/2022 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2021.

      Deti, ktoré budú do MŠ prijímané prednostne:

      • ktoré dosiahli 5 rokov veku do 31. 8. 2021, t.z. že pre tieto deti je predprimárne vzdelávanie povinné
      • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

          

      Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis do MŠ  bude realizovať prednostne elektronickou formou, bez osobnej účasti detí a ich zákonných zástupcov. Zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku spolu s lekárskym potvrdením, ktorá bude zverejnená na webovom sídle školy v termíne zápisu

      04. – 05. 5. 2021

      MŠ Nábrežie: www.msnabrezie.sk     

      - na tejto stránke nájdete info o MŠ aj link na edupage, kde nájdete formulár elektronickej prihlášky

      EP Fraštacká: https://epfrastacka4.edupage.org/

      -na tejto stránke nájdete info o MŠ aj elektronickú prihlášku spolu s lekárskym potvrdením 

      Ak nemá zákonný zástupca možnosť komunikovať s materskou školou elektronicky, môže si vyzdvihnúť Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k zápisu dieťaťa do MŠ osobne počas dní v ktorých bude prebiehať zápis, t.j. 04.-05.05.2021, v čase 07:00-16:00 hod. Tlačivá budú nachystané:

      MŠ Nábrežie: v uzavretom boxe na hlavnom vchode do MŠ /oranžová brána/

      EP Fraštacká: v uzavretom boxe pri hlavnom vchode

      Žiadosť je potrebné podpísať oboma zákonnými zástupcami.

      Žiadosť je možné odovzdať:

      • priamo vyplniť formulár elektronickej prihlášky a odoslať do systému
      • poštou MŠ Nábrežie A. Hlinku 23, 920 01 Hlohovec
      • naskenovanú mailom na: msnabrezie23@gmail.com alebo ms.frastacka4@gmail.com
      • poprípade osobne ju doručia do poštovej schránky do MŠ, ktorá je umiestnená pri vstupe do materskej školy.

       

      Prosíme všetkých rodičov, aby podávali jednu žiadosť do vybranej MŠ. Ak by sa stalo, že v tejto MŠ nebude dieťa prijaté, bude prijaté v inej MŠ na základe dohody riaditeliek a následnej konzultácii so zákonným zástupcom.

     • Prosíme, dodržujte nasledovné opatrenia

     • 15. 4. 2021
     •  

      • V priestoroch MŠ je povolený pohyb sprevádzajúcim osobám s rúškom/respirátorom na tvári.

      • Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

      • V priestoroch šatne môžu byť súčasne maximálne štyri dospelé osoby.

      • Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas k odovzdaniu alebo prebratiu dieťaťa

      • Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom

      • Do MŠ je zakázané, aby si deti nosili z domu hračky, potraviny, pitie...

      • Ranný filter je vykonávaný denne triednou učiteľkou, námatkovo je meraná teplota

       

   • Kontakty

    • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
    • ms.frastacka4@gmail.com
    • 033 742 1715 0911 104 472
    • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
    • 37838661
    • 2021643316