• Kritériá

   •     Podrobnosti o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

     

    Na základe vyššie uvedeného sa na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

    - spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

    - dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

    - dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     

    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

    V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2021/2022 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2021.

    Deti, ktoré budú do MŠ prijímané prednostne:

    • ktoré dosiahli 5 rokov veku do 31. 8. 2021, t.z. že pre nich bude predprimárne vzdelávanie povinné

    • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

     

    Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

     

    Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania. Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, a ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia elektronickou formou, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie nariadených opatrení Úradu verejného zdravia Slovenskej republiky resp. príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

    https://www.minedu.sk/data/files/10347_usmernenie-k-prijimaniu-deti-do-ms_final_9marec2021.pdf

  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec
   • 37838661
   • 2021643316
   • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
   • PaedDr. Miroslava Vaverková
   • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
   • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko